• ул. Никола Русински бр. 29-18
  • contact@gestaltinorganizations.com
Во Што нудиме?

ТИМ КОУЧИНГ ПРЕКУ ЦЕЛОКУПНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА (WHOLE INTELLIGENCE TEAM COACHING)

Преку 5те експлорации на целокупната интелигенција коучот го поканува целиот тим на развојно патување. Зависно од потребата на клиентот, може да се употребуваат различни техники и пристапи, кои се прилагодуваат на различните тимови. Некои од нив вклучуваат:

  • Акционо истражување
  • Експеримент лимонада (се истражува тимската динамика, креативност и способност за акција)
  • Раскажување на приказни
  • Метафори

ЦЕЛИ

Целите на оваа фаза се:

  • Да се чујат гласовите на целиот тим
  • Да се истражува во сегашната динамика
  • Да се соберат информации за ситуацијата
  • Да се рефлектира на обрзците на комуникација