• ул. Никола Русински бр. 29-18
 • contact@gestaltinorganizations.com
Во Тренинзи

ГРАДЕЊЕ НА РЕЗИЛИЕНТНОСТ (ОТПОРНОСТ)

Времетраење: 3 часа / максимум 20 вработени

Локација: Zoom

Резилиентноста (отпорноста) е квалитет кој им овозможува на луѓето да бидат флексибилни и да се прилагодуваат соодветно на неизбежните промени во животот, да бидат соборени и повторно да се издигнат на нов начин. Преку оваа работилница вработените ќе научат како да се приземјат и да се поддржат во тешки времиња, да развијат вештини преку следење на сите четири начни на знаење, да бидат подобри во пружање на поддршка на тимот и да се справуваат со тешки ситуации.

Цели:

Преку индивидуална и работа во мали групи вработените ќе:

 • Рефлектираат како можат да изградат резулиентност на индивидуално и тимско ниво
 • Да истражат нови начини за поддршка на индивидуите и тимот
 • Да научат како да се приземјат и проактивно да ги користат системите на поддршка
 • Да ја зголемат својата свесност за значајноста на нивната добросостојба (и физичка и ментална)
 • Да истражат нови начини за тоа како може да одговорат и да се справат со секојдневните предизвици

Како?

За целите на оваа работилница користиме:

 • Индивидуална работа и работа во мали групи
 • Дијалог
 • Рефлектирање
 • Водена визуелизација
 • Техники за приземјуање (Grounding)