• ул. Никола Русински бр. 29-18
  • contact@gestaltinorganizations.com
Во Што нудиме?

ПСИХОТЕРАПИЈА

ПСИХОТЕРАПИЈА – сите наши психотерапевти се EAGT и EAP акредитирани и имаат поминато екстензивни тренинзи. Воедно сите се под континуирана професионална супервизија со цел да обезбедат најдобра можна услуга. Водени се од строги етички начела и ги следат Етичките и професионалните кодекси на однесување од асоцијациите од кои се сертифицирани.