• ул. Никола Русински бр. 29-18
  • contact@gestaltinorganizations.com
Image Not Found

Category Page: Што нудиме?

КОУЧИНГ

Коучингот во својата основа вклучува релација возрасен-со-возрасен и претпоставува дека коучот и клиентот (coachee) се еднакви и дека коучот ги има потребните ветшини за да го фасилитира процесот на развивање на свесност кај клиентот. Во ГО Центар, нудиме различни форми на коучинг – life коучинг, извршен (executive) коучинг и кариерен коучинг. Во основата на сите

ПСИХОТЕРАПИЈА

ПСИХОТЕРАПИЈА – сите наши психотерапевти се EAGT и EAP акредитирани и имаат поминато екстензивни тренинзи. Воедно сите се под континуирана професионална супервизија со цел да обезбедат најдобра можна услуга. Водени се од строги етички начела и ги следат Етичките и професионалните кодекси на однесување од асоцијациите од кои се сертифицирани. ИНДИВИДУАЛНА ПСИХОТЕРАПИЈА ГРУПНА ПСИХОТЕРАПИЈА ОРГАНИЗАЦИСКА

СУПЕРВИЗИЈА

Супервизијата е задолжителна за сите психотерапевти и е високо препорачана за коучовите и консултантите. Не одиме на супервизија затоа што е задолжителна, одиме за да ја осигураме најдобрата можна практика и да се грижиме за себе како инструменти. Супервизијата преставува формален процес во кој психотерапевтот, коучот или консултантот регуларно ја презентра својата работа со клиенти

КОУЧИНГ ЗА МЕНАЏЕРИ (EXECUTIVE COACHING)

Коучингот за менаџери е наменет за поддршка на индивидуите особено менаџерите во тимот преку коучинг еден-на-еден. Минимум три коучинг сесси се потребни, и во текот на нив менаџерот ќе биде поканет да ја истражува својата улога во тимот, моменталната ситуација и на каде сакаат да се движат. Преку различни коучинг техники, коучингот е наменет за

ТИМ КОУЧИНГ ПРЕКУ ЦЕЛОКУПНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА (WHOLE INTELLIGENCE TEAM COACHING)

Преку 5те експлорации на целокупната интелигенција коучот го поканува целиот тим на развојно патување. Зависно од потребата на клиентот, може да се употребуваат различни техники и пристапи, кои се прилагодуваат на различните тимови. Некои од нив вклучуваат: Акционо истражување Експеримент лимонада (се истражува тимската динамика, креативност и способност за акција) Раскажување на приказни Метафори ЦЕЛИ